Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 20 HĐND Huyện

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 2020