Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 21 HĐND Huyện

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đối với nguồn vốn ngân sách huyện