Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 23 HĐND Huyện

Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021