Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 24 HĐND Huyện

Miễn nhiệm Ủy viên UBND Huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021