Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 26 HĐND Huyện

Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuyên Mộc