Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 27 HĐND Huyện

Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện 2019