Nghị quyết HĐND

Nghị quyết số 31 HĐND Huyện

Bố trí lại vốn nông thôn mới cho các xã đã nộp trả ngân sách huyện để đầu các công trình thuộc đề án NTM