Cơ cấu tổ chức

Phòng Dân tộc

Phòng Dân Tộc

Địa chỉ liên hê: 151 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 02543771818, Fax: 02543771818, Email: dt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

   · Trưởng phòng                                Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
                                                         - Điện thoại: 0913668810
                                                         - Email: tuannh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn                                                          

   · Phó trưởng phòng:                           

- Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, việc thành lập Phòng Dân tộc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định căn cứ tiêu chí quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.