Cơ cấu tổ chức

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Địa chỉ liên hê: 262 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 02543874118, Fax: 025433874118, Email: gddt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

· Trưởng phòng

Ông Nguyễn Tấn Hậu

- Điện thoại: 

- Email: haunt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

· Các Phó trưởng phòng

Ông Phạm Duy Hiếu

- Điện thoại:

- Email: hieupd@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

 

Bà Thái Thị Thảo Sương

- Điện thoại:

- Email: suongttt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Điều 1.Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

2. Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục, trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung và mức phụ cấp thâm niên nghề định kỳ hàng năm đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường học theo đúng quy định hiện hành.

5. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

7. Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

9. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

10. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp UBND huyện quản lý vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục theo qui định hiện hành; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục.

11. Xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện và kiểm tra, sử dụng, hợp đồng, chuyển công tác, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và công chức của phòng Giáo dục và Đào tạo.

12. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm, báo cáo UBND huyện thông phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trên địa bàn huyện, trình UBND huyện phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND  huyện.

13. Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài chính-Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

14. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

16. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Biên chế hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của UBND huyện.

3. Các cơ sở giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục: trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm các cơ sở ngoài công lập).