Cơ cấu tổ chức

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng

Địa chỉ liên hê: 151 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 0254.3772199, Fax: 0254.3772200 , Email: ktht@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

· Trưởng phòng

Ông Phạm Đắc Phán

- Điện thoại:

- Email: phanpd@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

· Các Phó trưởng phòng

Ông Huỳnh Phi Khánh

- Điện thoại:

- Email: khanhhp@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hoa

- Điện thoại:

- Email: hoant@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuyên Mộc; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở: Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương theo hướng dẫn của các sở liên quan.

4. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương (gồm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ) trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Công thương, cụ thể như sau:

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

b) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

5. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, cụ thể như sau:

a) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ tại địa phương đang khai thác do UBND huyện chịu trách nhiệm quản lý.

b) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải và chỉ đạo của UBND huyện.

d) Thường trực Ban An toàn giao thông huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa xảy ra trên địa bàn huyện.

6. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng (bao gồm: xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)) trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

b) Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

e)Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị loại II để UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.

f) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND huyện.

h) Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.

7. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

a) Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND huyện.

b) Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

c) Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

8. Quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Phòng.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành cho UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức thuộc các xã, thị trấn.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về các lĩnh vực quản lý tại địa phương theo hướng dẫn của các sở liên quan. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ theo quy định pháp luật.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND huyện và các sở, ngành chuyên môn của tỉnh.

12. Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và quy định của UBND huyện.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

14. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

15. Tham mưu quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, thị trấn về công tác công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các sở chuyên ngành.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có Trưởng phòng, không quá 03 (ba) Phó Trưởng phòng và các công chức, viên chức.

a) Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Căn cứ mức độ, khối lượng công việc và tình hình thực tế, Chủ tịch UBND huyện bố trí biên chế  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Kinh tế và Hạ tầng trong tổng số biên chế hành chính được giao hàng năm nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.