Cơ cấu tổ chức

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Địa chỉ liên hê: 159 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 02543773001, Fax: 02543772786, Email: tckh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

· Trưởng phòng

Ông Hà Văn Nam

- Điện thoại: 

- Email: namhv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

· Các Phó trưởng phòng

Ông Hoàng Văn Tính

- Điện thoại: 

- Email: tinhhv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Trâm Nhị

- Điện thoại: 

- Email: nhintt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

a) Ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư. Chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của phòng.

b) Ban hành các chương trình, danh mục dự án đầu tư trên địa bàn huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án kế hoạch đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế hoạch và đầu tư cho công chức xã, thị trấn.

4. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

6. Về lĩnh vực tài chính:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện.

d) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện quản lý.

e) Quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản Nhà nước.

g) Quản lý nguồn kinh phí khi được uỷ quyền của cơ quan tài chính cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

a) Tổng hợp kế hoạch phát triển KT - XH trình UBND huyện về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

b) Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện.

c) Phổ biến, hướng dẫn việc phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình; thực hiện cấp phát giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và đăng ký kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư ở cấp xã, thị trấn. Đánh giá và kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

8. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất nhiệm vụ được giao với UBND huyện, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng; các công chức chuyên môn.

a) Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Biên chế hành chính do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện.