Cơ cấu tổ chức

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ liên hê: 151 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 02543.771870, Fax: 02543.772239, Email: tnmt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

· Trưởng phòng

Ông Huỳnh Bách Thắng

-Điện thoại:

-Email: thanghb@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

· Các Phó trưởng phòng

Ông Nguyễn Văn Linh

-Điện thoại:

-Email: linhnv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

 

Ông Nguyễn Quý Thanh

-Điện thoại:

-Email: thanhnq@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Điều 1Vị trí, chức năng

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuyên Mộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân  huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật;

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng  và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện;         hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường ở xã và thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện.

5.Phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thuộc huyện trong việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn huyện; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai bảng giá đất; mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý, lưu trữ dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường  hoạt động có hiệu quả.

8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỷ thuật trong việc trám lấp giếng.           

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

10. Quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Hội, các Tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

11.Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về Tài nguyên và Môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.            

12.Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

13.Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

14.Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

15.Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại huyện theo quy định của pháp luật.

16.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức, biên chế:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm có Trưởng phòng, không quá 03 Phó trưởng phòng  và các công chức, viên chức;  

a) Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sụ nghiệp trực thuộc;

3. Biên chế: Biên chế hành chính, sự nghiệp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện.