Cơ cấu tổ chức

Phòng Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Địa chỉ liên hê: 151 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 02543875210, Fax: 02543875210, Email: tp@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

·  Trưởng phòng

Ông Nguyễn Minh Thắng

 

- Điện thoại: 

- Email: thangnm@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

·  Phó Trưởng phòng

Bà Trần Thị Hà
 

- Điện thoại: 

- Email: hatt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Phòng Tư Pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc; Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Phòng Tư Pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng  thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư Pháp.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

3. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với UBND huyện và Sở Tư pháp.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

 

a) Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND các xã, thị trấn ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND huyện phê duyệt;

b) Làm Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã - thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND huyện theo quy định của pháp luật;

10. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, ấp, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

11. Về chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực các việc khác theo quy định;

b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài;

c) Thực hiện chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.

12. Về đăng ký và quản lý hộ tịch:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn;

b) Giúp UBND huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; cấp lại Bản chính giấy khai sinh, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền. 

c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

d) Đề nghị UBND huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND các xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

13. Về công tác hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp; thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

14. Về bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương:

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẩn thi hành.

b) Đề xuất, trình UBND huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị do UBND huyện trực tiếp quản lý và UBND xã theo quy định pháp luật.

c) Hướng dẫn UBND xã, thị trấn thực hiện việc giải quyết bồi thường.

d) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

đ) Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND xã, thị trấn có trách nhiệm giải quyết bồi thường;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

g) Định kỳ sáu tháng sơ kết và hàng năm tổng kết việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại địa phương báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp đúng thời gian quy định.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan về bồi thường nhà nước do UBND huyện giao;

15. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

16. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã - thị trấn trực thuộc UBND huyện .

17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

18. Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

19. Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

20 Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

21. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Tư pháp có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.

b) Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Căn cứ mức độ, khối lượng công việc và tình hình thực tế, Chủ tịch UBND huyện bố trí biên chế  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tư pháp trong tổng số biên chế hành chính được giao hàng năm nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

 

Ông Nguyễn Minh Thắng