Cơ cấu tổ chức

Phòng Y tế

Phòng Y Tế

Địa chỉ liên hê: 336 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
ĐT: 02543772325, Fax: 02543772325, Email: yte@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

  · Trưởng phòng                                  - Khuyết lãnh đạo 
                                                          - Điện thoại: 
                                                          - Email: @xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn  

 · Phó Trưởng phòng                             - Ông 
                                                          - Điện thoại: 
                                                          - Email: @xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn  

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ); an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục các hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số-KHHGĐ, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

6. Quản lý, tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Y tế, gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

a) Trưởng phòng Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật

2. Biên chế: Biên chế của phòng Y tế do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của Ủy ban nhân dân huyện.