Thông báo

Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Cấp huyện: 194 dịch vụ công trực tuyến

- Cấp xã: 113 dịch vụ công trực tuyế