Thông báo

Kế hoạch thực hiện đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy