Thông tin tuyển dụng

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022