Thông báo

Thông báo về nội dung và thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi tại kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017

Bấm để xem đầy đủ Thông báo và tải về máy