Thông báo

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện Xuyên Mộc năm 2020

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy

Click chuột để xem danh mục dịch vụ công

Click chuột để xem hướng dẫn nộp hồ sơ