Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Xuyên Mộc
Để hoàn thiện quy hoạch, trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện đối với Dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Xuyên Mộc

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Thực hiện Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 10259/UBND-VP ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Công văn số 4337/UBND-VP ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND huyện huyện Xuyên Mộc đã triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 theo quy định. Để hoàn thiện quy hoạch, trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện đối với Dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Xuyên Mộc, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuyên Mộc (tải và xem chi tiết tại đây) và các biểu mẫu kèm theo (tải và xem chi tiết tại đây).

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (tải và xem chi tiết tại đây).

2. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo (xem chi tiết thông báo).

3. Ý kiến góp ý gửi về: UBND các xã, thị trấn thuộc huyện hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuyên Mộc (địa chỉ: 151 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

UBND huyện Xuyên Mộc thông báo đến các đơn vị, tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn huyện biết, có ý kiến đóng góp./.