Thông báo

Thông báo việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện để phòng, chống dịch Covid - 19

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy