Thông báo

V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-TTH của Thanh tra huyện đối với Phòng Văn hóa và Thông tin
Về công tác thu, thi tài chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, năm 2018 đối với Phòng văn hóa và Thông tin

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy