Thông báo

V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 02/KL-TTH của Thanh tra huyện Xuyên Mộc
Về công tác thu, chi tài chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, năm 2018 đối với Trường Tiểu học Bưng Riềng.

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy