Thông báo

V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 03/KL-TTH của Thanh tra huyện đối với Trường Mầm non Phước Bửu

Công tác thanh tra thu, chi tài chính năm 2019; khoản thu, chi tiền học phí, quỹ hội, và các nguồn thu khác trong năm học 2018 - 2019 đối với Trường Mầm non Phước Bửu, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy