Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đập dâng Sum Đúc trên địa bàn xã Hòa Hội

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đập dâng Sum Đúc trên địa bàn xã Hòa Hội

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy