Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Gói thầu số 8 tư vấn giám sát khảo sát bước lập TKBVTC-TDT thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 05 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu

Gói thầu số 8 tư vấn giám sát khảo sát bước lập TKBVTC-TDT thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 05 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu