Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm tập trung cấp Tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện đợt 2 năm 2021

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy