Thông tin tuyển dụng

Xã Bàu Lâm: Thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bàu Lâm năm 2017

Tải Thông báo tuyển dụng xã Bàu Lâm năm 2017