Thông tin tuyển dụng

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2021-2022

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2021-2022