Thông tin tuyển dụng

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị năm 2022 (Đợt 2)

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc năm 2022 (Đợt 2)