Thông tin tuyển dụng

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2022

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2022