Thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc năm 2022