Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TTVHTTTT HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TTVHTTTT HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2022