Thông tin tuyển dụng

Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022

Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN