Thông tin tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND năm 2022