Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2022-2023