Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2021

Nhắp chuột để xem chi tiết  nội dung thông báo

Mẫu Đơn đăng ký thuyên chuyển

Chỉ tiêu thuyên chuyển