Thông tin tuyển dụng

Thông báo Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc

Thông báo Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc

DANH SÁCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2022