Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bàu Lâm năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã Bàu Lâm năm 2022