Thông tin tuyển dụng

Thông báo việc thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2017

Tải danh sách nhu cầu Thuyên chuyển viên chức Nam 2017