Thông tin tuyển dụng

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc năm 2022

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc năm 2022