Thông tin tuyển dụng

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc năm 2022

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc năm 2022

Danh sách những người trúng tuyển