Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền trẻ em

Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 1990 sau khi đã được số quốc gia phê chuẩn theo quy định. Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em có 3 Phần gồm 54 Điều.

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai…", trẻ em là tương lai của chúng ta, là thế hệ tiếp nối chúng ta. Vì vậy, trẻ em cần phải được cả xã hội quan tâm và bảo vệ. Đảng và Nhà nước ta đã có sự quan tâm tới quyền trẻ em từ rất sớm. Bác Hồ cũng từng viết "Trẻ em như búp trên cành; Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan", hay "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", đều có hàm ý nói tới sự quan tâm tới trẻ em – tương lai của Đất nước. Và, Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990.

Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền trẻ em là một Công ước quốc tế quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em. Các quốc gia phê chuẩn Công ước này chịu ràng buộc của các quy định Công ước này theo Luật quốc tế. Cơ quan giám sát thi hành Công ước này là Ủy ban quyền trẻ em Liên Hiệp Quốc bao gồm các thành viên từ các quốc gia trên khắp thế giới. Mỗi năm 1 lần, Ủy ban này đệ trình bày 1 bản báo cáo cho Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và cũng nghe Chủ tịch ủy ban Công ước này báo cáo, và Đại hội đồng ra 1 nghị quyết.

Các quốc gia đã phê chuẩn Công ước này phải báo báo trước Ủy ban về quyền trẻ em Liên Hiệp Quốc theo định kỳ để Ủy ban này kiểm tra quá trình tiến triển trong việc thực thi Công ước và tình trạng quyền trẻ em ở quốc gia đó.

Đa số thành viên của Liên Hiệp Quốc, đều đã phê chuẩn Công ước này. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn bản công ước này vào Luật quốc tế trong một Nghị quyết tư vấn vào ngày 20 tháng 11 năm 1989. Công ước này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 1990 sau khi đã được số quốc gia phê chuẩn theo quy định.

Theo Công ước này, trẻ em là người có độ tuổi từ 18 tuổi trở xuống, ngoại trừ độ tuổi khác theo quy định của luật pháp một số nước trên thế giới. Điểm chính của Công ước yêu cầu:

"Các quốc gia thành viên phải bảo đảm cho trẻ em có đủ khả năng hình thành quan điểm riêng của mình, được quyền tự do phát biểu những quan điểm đó về mọi vấn đề tác động đến trẻ em, và những quan điểm của trẻ em phải được coi trọng một cách thích đáng, tương ứng với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em".

Công ước gồm 54 điều với gần 6000 từ, chia làm 3 phần:

Phần 1: 41 điều (Điều 1 đến Điều 41), với các nội dung: Định nghĩa trẻ em, các nguyên tắc chung, các quyền cơ bản;

Phần 2: 4 điều (Điều 42 đến Điều 45) với các nội dung: nhiệm vụ truyền thông, hệ thống giám sát, chỉ đạo;

Phần 3: 9 điều (Điều 46 đến Điều 54) với các nội dung: Các vấn đề pháp lý.

UNICEF, tổ chức về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, tóm lược Công ước này trong mười quyền cơ bản:

1. Quyền được đối xử bình đẳng và bảo vệ chống lại sự kỳ thị phân biệt tôn giáo, nguồn gốc và bình đẳng giới;

2. Quyền có tên gọi và quốc tịch;

3. Quyền về sức khỏe và y tế;

4. Quyền được giáo dục và đào tạo;

5. Quyền giải trí, vui chơi và tiêu khiển;

6. Quyền tự tìm hiểu thông tin, quyền phát biểu, quyền được lắng nghe và tụ họp;

7. Quyền riêng tư và sự giáo dục không bạo lực trong ý nghĩa của bình đẳng và hòa bình;

8. Quyền được trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp và thảm họa, và được bảo vệ khỏi sự tàn ác, bỏ bê, lạm dụng, khai thác và bách hại;

9. Quyền có 1 gia đình, được sự chăm sóc của cha mẹ và có một chỗ trú ngụ an toàn;

10. Quyền được chăm sóc cho trẻ em khuyết tật.

Việt Nam ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện Quyền trẻ em từ khi phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền Trẻ em. Các cơ hội tăng cường sự tham gia của trẻ em ngày càng được mở rộng. Việt Nam ngày càng quan tâm tới việc xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em cũng như ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Cách tiếp cận dựa trên các quyền cơ bản của trẻ em ngày càng được chú trọng.  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được Quốc hội nước ta thông qua vào năm 1991 và sửa đổi vào các năm 2004, 2015 cùng với việc sửa đổi các Bộ Luật, Luật có liên quan đến trẻ em khác, về cơ bản đã hài hòa các quy định của hệ thống pháp luật trong nước với Công ước về quyền trẻ em, gần đây nhất là Luật Trẻ em năm 2016.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Công ước quốc tế Quyền trẻ em tại Việt Nam trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn các quyền được sống; quyền được phát triển với chất lượng ngày càng cao của trẻ em. Mặt khác, chúng ta còn tiếp tục phải giải quyết những vấn đề của các quyền được bảo vệ, được an toàn, thúc đẩy các quyền được tham gia để mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ, phúc lợi xã hội, phát huy tối đa các cơ hội trưởng thành, được sống trong môi trường gia đình hạnh phúc./.

Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc