Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp xã_Đấu thầu
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Cấp xã_Đấu thầu
2 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cấp xã_Đấu thầu
3 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Cấp xã_Đấu thầu
4 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cấp xã_Đấu thầu
5 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp xã_Đấu thầu
6 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Cấp xã_Đấu thầu
7 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Cấp xã_Đấu thầu
8 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp xã_Đấu thầu
9 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Cấp xã_Đấu thầu
10 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Cấp xã_Đấu thầu
11 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp xã_Đấu thầu
12 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Cấp xã_Đấu thầu
13 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Cấp xã_Đấu thầu
14 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Cấp xã_Đấu thầu
15 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Cấp xã_Đấu thầu
16 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Cấp xã_Đấu thầu
17 Làm rõ hồ sơ dự thầu Cấp xã_Đấu thầu
18 Mở thầu Cấp xã_Đấu thầu
19 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Cấp xã_Đấu thầu
Hiển thị 19 kết quả
của 1