Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiết tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
2 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
3 Thủ tục quỹ tự giải thể Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
4 Thủ tục đổi tên Quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
5 Thủ tục hợp nhất; sáp nhập; chia, tách quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
8 Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
9 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
10 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
11 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
12 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
13 Thủ tục hội tự giải thể Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
14 Thủ tục đổi tên Hội Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
15 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
16 Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
17 Thủ tục thành lập hội Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
18 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
19 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
20 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện_Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ hội, Quỹ từ thiện
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2