Một Số Phần Mềm

1/ Tải phần mềm Văn phòng Điện tử (eOffice): eOffice 6.1.46

2/ Tải phần mềm Điều khiển từ xa TeamViewer10: TeamViewer10 Portal  Hoặc  TeamViewer10

3/ Tải mẫu đơn cấp đổi Giấy phép lái xe (Bằng lái xe): Mẫu đơn

4/ Tải phần mềm Diệt Virus BKAV Endpoint 12: http://middle.bkav.com.vn/BkavE12ClientSetup.exe

5/ Tải mẫu báo cáo Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công:  Tải mẫu về máy

6/ Một số Văn bản có liên quan về "Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm":  Tải Văn bản về máy

7/ Biểu mẫu thủ tục đầu tư 2015: Tải biểu mẫu về máy

8/ Tải phần mềm Điều khiển từ xa AnyDesk : Tải file về máy

9/ Phần mềm Foxit Reader : Tải file về máy

10/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ : Tải file về máy

11/ Danh Sách địa chỉ mail công vụ đã cấp: Tải file về máy

12/ Giám sát và đánh giá đầu tư nước ngoài: Tải văn bản về máy

13/ Tài liệu hướng dẫn Quy trình xử lý văn bản trên eOffice đối với cấp Phòng: Tải tài liệu

14/ Tài liệu hướng dẫn Quy trình xử lý văn bản trên eOffice đối với cấp Xã: Tải tài liệu

14/ Tài liệu Chấm điểm CCHC: Tải tài liệu

15/ Bộ TTHC lĩnh vực Đất đai 1195, 1196, 1197-UBND ngày 08/05/2017: Tải tài liệu

16/ Phần mềm driver USB Token Chữ ký số - Chứng thư số cho windown 32bit: Tải phần mềm

17/ Phần mềm driver USB Token Chữ ký số - Chứng thư số cho windown 64bit: Tải phần mềm

18/ Tài liệu hướng dẫn cài đặt và cấu hình CKS-CTS: Tải tài liệu