Tin tổng hợp

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình mang tính toàn diện, với mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững hướng đến vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Xuyên Mộc đề ra.


ảnh: quang cảnh trung tâm xã Bàu Lâm

Với chức năng nhiệm vụ của mình, mặt trận và các tổ chức thành viên của huyện và các xã, thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng hướng dẫn nhân dân tự chủ bàn bạc quyết định, tự giác lựa chọn những phần việc để tham gia xây dựng nông thôn mới cho phù hợp đặc điểm của từng địa bàn dân cư, đã góp phần thực hiện hiệu quả vào kết quả chung của toàn huyện. Kết quả, qua 10 năm giai đoạn 2011- 2019, người dân đã tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn là 12.387 mét vuông;14.133 ngày công; ủng hộ bằng tiền, cây, con giống giúp nhau trong sản xuất, chăn nuôi với tổng trị giá hơn 43 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thông qua " Qũy vì người nghèo" đã xây tặng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn, tặng quà cho người nghèo với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng, qua đó đã giúp cho 10.988 hộ gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, huyện Xuyên Mộc đã có 4 xã Bưng Riềng, Phước Thuận, Bàu Lâm và Xuyên Mộc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.