Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người dân.

Tính đến ngày 18/5, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành việc chi trả chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


ảnh: giải quyết chế độ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 tại văn phòng 1 cửa thị trấn Phước Bửu.

Tổng số người được hỗ trợ chi trả là 8.872 người, với tổng số tiền 10,117 tỷ đồng. Cụ thể, số người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 767 người, số tiền tương ứng 1,149 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 3.896 người, tổng số tiền chi trả là 5,811 tỷ đồng; tổng số người thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 4.209 người, tổng số tiền 3,156 tỷ đồng.

ảnh: Tổng số người được hỗ trợ chi trả đợt này là 8.872 người

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.