Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Sáng ngày 02/6, Ban tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện Uỷ Xuyên Mộc.


ảnh: giảng viên La Thị Thu Nga với chuyên đề
về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


ảnh: 100
đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện Uỷ Xuyên Mộc.

 Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 2 đến ngày 12/6, các đảng viên mới sẽ được truyền đạt một số nội dung của 09 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường QP-AN, triển khai các hoạt động đối ngoại, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tham quan thực tế và viết bài thu hoạch.


ảnh: các đảng viên mới tham gia lớp học.


ảnh: toàn cảnh lớp học.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác -Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc