Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc triển khai kế hoạch thực hiện phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017
Ngày, 26/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phương án tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có các thành viên trong ban chỉ đạo huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện tổng điều tra diễn ra đến hết năm 2017. Đối tượng, đơn vị điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện thỏa mãn cả ba điều kiện sau đây: Có địa điểm cố định trên địa bàn để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; Có chủ thể sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh. Nội dung điều tra về thông tin chung về cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu … đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, Ngành và của địa phương.

       Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.